Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2018-03-13


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

15 MARS
Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike

Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller magisterexamen alternativt motsvarande examen kan söka. Ansökningsperiod: 1 jan - 15 mars.
Tessinsällskapet

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan t ex  beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. 
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Stiftelseansökan.se

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning.
Lundgrens stiftelser

 

15 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg - Forskningsstipendier 2018

Stipendiet är avsett att bestrida olika omkostnader i samband med egen forskning, exempelvis resor för forskning (fältarbeten), konferensresor för presentation av egna forskningsresultat (föredrag, poster), inköp av smärre forskningsutrustning, köp av tid för arbete vid speciell forskningsapparatur, hyra för laboratorieplats (s.k. “bänkavgift” vid fältstation), kostnader för kopiering, bibliotekslån m.m. Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande skall vara vetenskapligt verksam i göteborgsregionen.
KVVS

 

 

15 MARS
Svensk-Franska Stiftelsen

Stipendierna är avsedda för postgymnasiala studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike.
Svensk-Franska Stiftelsen

 

 

15 MARS
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, innefattande bl a medicinsk och teknisk forskning, samt att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, allt företrädesvis inom sjöfartsnäringens område.
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

 

 

15 MARS
Stiftelsen Barn och Miljö

Stiftelsen ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom miljöområdet. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner, och liknande, med speciell inriktning på barn och ungdom.
Stiftelsen Barn och Miljö

 

15 MARS
Föreningen Gamla Norrköping - Humaniststipendium

Stipendium att sökas för studier på högre nivå inom ämnesområden med historisk anknytning. Sökande skall vara född i Norrköping, ha studerat där eller vara studerande vid Linköpings Universitet.
Föreningen Gamla Norrköping

 

19 MARS
Hjärt-Lungfonden

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Behöriga att söka är yngre forskare som är knutna till universitet/högskola eller sjukhus i Sverige.
Hjärt-Lungfonden

 

 

20 MARS
Olof Palmes Minnesfond

Fonden tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 MARS
Grants for NOS-HS workshops 2018

The aim of the grant is to promote research collaboration and development of new research areas and programs within the humanities and social sciences in the Nordic countries.
NOS-HS

 

20 MARS
Ridderstads Stiftelse - Presshistorisk forskning

Stiftelsen delar varje år ut mellan två och fem miljoner kronor till kvalificerad forskning inom de tre intresseområdena: journalistik, reklam och grafisk teknik.
Ridderstads Stiftelse

 

20 MARS
Källakademin

Stipendier för två studenter att delta i årets exkursion till Öland och östra Småland den 18-20 maj 2018. Stipendierna vänder sig till studenter med

 • Humanistisk inriktning (ex historia, konst, musik, etnologi)
 • Naturvetenskaplig inriktning

Utlysning Källakademin

 

20 MARS 
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

 • Projektbidrag
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
 • Projektbidrag inom farmaci
 • Etableringsbidrag
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Vetenskapsrådet

 

20 MARS
Vetenskapsrådet - Humaniora och samhällsvetenskap

 • NOS-HS workshops
 • Projektbidrag
 • Projektbidrag - Jämlika villkor

Vetenskapsrådet

 

  

 

21 MARS
SSF Projekt för instrument-, teknik- och metodutveckling

Föreslagna projekt ska vara internationellt konkurrenskraftiga, får gärna vara tvärvetenskapliga och ska stärka svenskbaserad forskning inom industrin och samhället.
SSF

 

22 MARS 
Stiftelsen Promobili
a - Projektanslag
Stöd till forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade.
Stiftelsen Promobilia

 

22 MARS
FIL FAK Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten kan söka bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän för läsåret 2018/19.
Utlysning

 

 

23 MARS
Resestipendium till ICPSR:s sommarskola 2018

SND:s resestipendium till ICPSR:s sommarskola kan sökas av doktorander och nydisputerade forskare.
Svensk Nationell Datatjänst
 

 

27 MARS
Innovationstävling – Konverserande gränssnitt för alla

Företag och organisationer kan söka till tävlingen och vinnande projekt kan erhålla upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering. Tävlingen består av en förstudiefas på maximalt tre månader där aktörer kan söka finansiering upp till 400 000 kronor, följt av en huvudstudie på maximalt 20 månader. Ansökningsperiod: 13 feb - 27 mars 2018.
Post- och telestyrelsen

 

27 MARS
Rymdstyrelsen

Utlysningen 2018-N är öppen för forskare verksamma i Sverige att söka långsiktigt stöd och åtagande för deltagande i internationella rymdprojekt inom alla forskningsområden.
Rymdstyrelsen

 

30 MARS
Future Female Leaders

A scholarship to one outstanding female student who’s exhibited extraordinary leadership skills and an ability to empower others. StudySoup

 

30 MARS
Erik Grudds stiftelse
Stiftelsen delar ut musikstipendium till ungdomar från Mora eller angränsande kommuner, för fortsatta högre musikstudier.
Utlysning

 

 

30 MARS
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Bland ansökningarna prioriteras resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser.
UtlysningStiftelseansökan.se

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

 

31 MARS
Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Sökande skall

 • befinna sig i åldersspannet 18 - 25 år vid tidpunkten för stipendiets utdelning
 • ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö
 • ha konkreta planer för sina fortsatta (men ännu ej påbörjade) studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande

UtlysningSvenska Handelskammaren i Kina

 

 

31 MARS
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden

Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. Ansökningsperiod : 1 feb - 31 mars 2018.
Föreningen Norden

 

31 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2018

Ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område.
Svenska Kemisamfundet

 

31 MARS
J. Gust. Richert stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.
Sweco

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 MARS
Driftigstipendiet

Är du en driftig person som har mer energi och idéer än du kan får utlopp för som student? Då kan du söka Driftigstipendiet. Vi delar ut stipendiet som en hjälp på vägen till dig som har drivkraften att förverkliga dina drömmar och visioner men saknar resurser som student.
Kampanjjakt.se

 

 

31 MARS
Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond

Bidrag till svenska forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom biologi, kemi medicin eller teknologi i Israel. Studier och forskning inom cell- och molekylärbiologi samt immunologi prioriteras.
KVA

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

 

31 MARS
Pam Fredmans pris

Priset delas ut till en välförtjänt lärare och forskare , eller grupp av lärare och forskare, som i Pam Fredmans anda gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet. Alla som undervisar eller forskar vid Göteborgs universitet kan nomineras och alla studenter och medarbetare vid universitetet kan nominera.
Pam Fredmans pris

 

31 MARS
Borealis - Student Innovation Award

An international competition for graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals.
Borealis

 

31 MARS
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

 

31 MARS
Utbildningsstipendier för studerande inom textil och konfektion

Stipendierna kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå.
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

 

31 MARS
Apotekarsocieteten

 • Stipendier för examensarbete utomlands
 • Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning, företrädesvis för doktorander
 • Post doc stipendier
 • Stipendier för dig som läser till apotekare eller receptarie

Apotekarsocieteten

 

31 MARS 
Nordisk jämställdhetsfond

Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram och dess prioriteringar. Prioriterade teman i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet år 2015-2018 är det offentliga rummet, välfärd och innovation samt hållbar utveckling med fokus på mångfald och mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet.
NIKK

 

31 MARS
Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar

Vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet belägna i Skandinavien.
SFÅV

 

31 MARS
Hudfonden

Vetenskaplig medicinsk forskning inom dermatologi och venereologi.
Hudfonden 

 

1 APRIL 
Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Danmark.
Svensk-danska kulturfonden

 

1 APRIL 
Brottsofferfonden

Brottsofferforskning som bedrivs i Sverige. Projektmedel till forskare, ideella organisationer samt verksamhet i offentlig och privat regi.
Brottsofferfonden

 

3 APRIL
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Anslag kan även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet.
Sveriges advokatsamfund

 

3 APRIL 
Inger Bendix Stiftelse för Medicinsk Forskning

Forskningsstipendier eller forskningsanslag inom områdena reumatologi samt hjärt och kärlsjukdomar främst med inriktning på klinisk forskning.
Utlysning

 

 

3 APRIL
Stiftelsen Annastina och Gösta Lexts stiftelse för västsvensk arkivforskning

Stiftelsen ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning. Bidrag kan sökas av landsarkivtjänstemän eller landsarkivinstitution, för forskning, studier, resor och tryckkostnader.
Riksarkivet

 

6 APRIL 
The Swedish Bank Research Foundation

BFI awards scholarships to PhD students and post-doctoral researchers, carrying out research on financial institutions and markets.
AnnouncementStockholm School of Economics

 

 

8 APRIL 
Mats Klebergs Stiftelse

Forskningsanslag inom hjärt- och lungsjukdomar.
Mats Klebergs Stiftelse

 

9 APRIL
Forskningsinstitutsdoktorand 2018

Bidraget ska gå till anställda på svenska forskningsinstitut som vill forska och ta en doktorsexamen. De föreslagna projekten ska bedriva excellent forskning inom något av SSF:s prioriterade verksamhetsområden; ICT, livsvetenskap eller materialforskning.
SSF

 

 

10 APRIL 
Vetenskapsrådet - Bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration

VR välkomnar forskare från samtliga vetenskapliga discipliner som studerar frågor om migration och integration att söka.
Vetenskapsrådet

 

10 APRIL 
Vetenskapsrådet

 • Humaniora och samhällsvetenskap: Bidrag till forskningsmiljö
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap‌: Projektbidrag, Etableringsbidrag
 • Utbildningsvetenskap:Projektbidrag, Nätverksbidrag, Forskarskola för lärare och förskollärare (Org)
 • Utvecklingsforskning: Projektbidrag, Nätverksbidrag - Swedish Research Links

Vetenskapsrådet

 

 

12 APRIL
FORTE - Tillämpad välfärdsforskning 2018

Första utlysningen inom ramen för det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning. I utlysningen ingår projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster om totalt cirka 94 miljoner kronor under tre år (2018–2020).
FORTE

 

 

12 APRIL 
Formas - Årliga öppna utlysningen 2018

Formas välkomnar ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat.
Formas

 

13 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond

Stipendium för vetenskapliga undersökningar inom områdena: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd. Det arbete för vilket bidrag söks ska utmynna i resultat som offentliggörs, normalt i form av en publikation.
Zornmuseet

 

 

13 APRIL 
Greta och Einar Askers Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. 
Utlysning

 

 

13 APRIL 
Strålsäkerhetsmyndigheten

SSM utlyser bidrag till två doktorandtjänster inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

 

15 APRIL 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stiftelsen beviljar ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 APRIL 
Anna Lindh Priset 2018

Ett pris till en person, personer eller grupp som har arbetat eller arbetar i Anna Lindhs anda för demokrati och mänskliga rättigheter. Priset ska ses som uppmuntran i detta arbete. Anna Lindhpriset 2018 vill lyfta fram någon som på ett extraordinärt sätt verkat för det demokratiska samhällets grundläggande värderingar.
Anna Lindhs Minnesfond

 

16 APRIL
Centre for Retailing planning grant

Planning grants for developing full research proposals about retailing
and wholesale trade to major research agencies. We welcome applications from all departments of the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. The aim is to strengthen the research about the retail industry at the School of Business, Economics and Law through enhancing the possibilities of getting research grant from major research agencies.
Handelshögskolan

 

17 APRIL
Guldtummen

Vet du en person eller en organisation som har gjort något bra för Göteborgs studenter? I så fall ska du nominera dem till Göteborgs studenters stora pris: Guldtummen! Skicka din nominering och motivering till guldtummen@spionen.se

 

 

18 APRIL 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Anslag lämnas till deltagande i kongresser och konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter.
Gunvor och Josef Anérs stiftelse
 

 

23 APRIL 
The 2019-20 Fulbright Graduate Student Program

Grants are available for Swedish students with an excellent academic record, who will complete a Swedish or EU university degree by June 2019, and who intend to stay at least one academic year in the U.S. Applicants will be accepted in all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
AnnouncementFulbright Sweden
 

 

24 APRIL 
The Lennart Nilsson Award 2018

The Board of Research at Karolinska Institutet hereby invites nominations to the Lennart Nilsson Award 2018. The nominees should fulfil the following criteria:

 • Work in the spirit of Lennart Nilsson
 • Make the invisible visible
 • Reveal sciences to the world in beautiful, unique and powerful ways
 • Visualize a scientific break through
 • Image reality in a surprising way

Karolinska Institutet

 

 

27 APRIL 
Energimyndigheten

Energimyndigheten utlyser cirka 6 miljoner kronor inom Vindval etapp IV. I denna utlysning välkomnas projektförslag på området vindkraftens påverkan på renen.
Energimyndigheten

 

 

30 APRIL 
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Du som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad kan ansöka om medel. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.
LBF

 

30 APRIL 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

30 APRIL 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

 

30 APRIL 
EF Stipendium Overcoming

Stipendiet delas ut till en driven student som kämpat med en inlärningssvårighet.  Du delar med dig av din berättelse om hur du övervann din inlärningssvårighet och motivering av varför du bör tilldelas stipendiet. Berättelsen ska vara max 500 ord lång och du anmäler dig genom att maila in din berättelse till stipendium@ef.com
Utlysning EF Education AB

 

 

30 APRIL
Zalandostipendiet

Zalandostipendiet är öppet för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola, har en passion för mode och inspirerande idéer för e-handelns framtida utveckling. För att delta måste deltagaren reflektera över frågan "Vilka kundkrav kommer framtidens e-handel att möta? Vad förutspår du vara de viktigaste faktorerna för att vinna en nöjd kund och hur kan e-handlare svara på dessa behov?” och redovisa idéerna genom ett format som föredras.
Zalandostipendiet

 

1 MAJ
Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier

Fyra arbetsstipendier på vardera 100 000 kr. Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning.
Natur & Kultur

 

 

1 MAJ
Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier

Tolv arbetsstipendier på vardera 100 000 kr. Arbetsstipendierna premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. 
Natur & Kultur

 

 

1 MAJ
Nomination for the Sjöberg Prize 2019

The prize is awarded to scientists who have made major contributions to our knowledge about disease mechanisms, risk factors, the treatment or prevention of cancer. 
Kungliga Vetenskaps Akademin

 

4 MAJ
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

Ett stipendium om 10 000 SEK till forskare som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland.
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

 

14 MAJ
2018 års administrativa pris

Göteborgs universitets pris för administrativ kvalitetsutveckling delas ut till en person eller grupp vid universitetet som genomfört ett förbättringsarbete inom administrationen. Det består av ett diplom och ett resebidrag på 15 000 kronor per person eller max 50 000 kronor.
Medarbetarportalen

 

15 MAJ 
Mistra - Bioekonomi och skogsbruk

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Förslagen skall vara inriktade på att utveckla långsiktiga lösningar till betydelsefulla miljöutmaningar som samhället står inför. Utlysningens fokus är på bioekonomin särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk. 
Mistra

 

15 MAJ 
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse

Anslag lämnas till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc. Endast undantagsvis ges anslag till sökande över 28 års ålder.
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse

 

 

15 MAJ 
Svenska kyrkans kulturstipendier

Kulturtipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.
Svenska kyrkan

 

 

19 MAJ 
Statens tjänstepensionsverk  - Tävlingen Guldkanten

Hitta årets bästa pensionsinformation! Det kan exempelvis vara pensionsbesked, webbplatser, bloggar, broschyrer, kampanjer, brev eller filmer. Det kan också vara personer som har gjort en bra insats inom pensionsområdet.
SPV

 

20 MAJ
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB bjuder in koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot området samhällsskydd och beredskap.
MSB

 

20 MAJ 
Ekhagastiftelsen

Stiftelsen ger stöd till forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen

 

1 JUNI 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Anslag kan lämnas till all typ av forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Ansökningsperiod: 1 april -1 juni 2018.
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

 

4 JUNI 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Vetenskaplig forskning inom landskapsvård. Forskningsbidrag och Doktorandanställningar.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2018

Priset tilldelas den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension fund

 

 

30 JUNI
Rabble Stipendium

Vi letar efter dig som är expert på att leva med studentbudget. Rabbles stipendiat får en MacBook Air, värde 11 000 kr, som hjälpmedel att klara av sina studier och att nå examen. Alla kan ansöka om Rabbles stipendium så länge du är student vid ett av Sveriges universitet eller högskolor.
Rabble Communications AB

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelse

Två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studenter nominerar själva sin uppsats.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

15 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Jämställdhets- och mångfaldsstipendium. Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kronor.
Finansförbundet

 

 

31 AUG
Nextorys stipendium

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker.  För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.
Nextory

 


  


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2018-03-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?